Financiën 2016

2016

Jaarrekening en verslag (download pdf)

Balans 31 december 2016
DEBET
- Balans vaste en vlottende activa € 0,00
- Liquide middelen € 94,42
CREDIT
- Eigen vermogen € 94,42
- Balans € 94,42


WINST EN VERLIESREKENING 31 december 2016
Opbrengsten
- Sponsoring en giften € 12.540,00
- Totaal Sponsoring en giften € 12.540,00
Kosten
- Projectkosten € 12.349,00
- Bankkosten € 28,50
- Website kosten € 58,08
- Totaal kosten € 12.435,58
Resultaat 2016€ 94,42

M. Derr
Penningmeester Stichting Bloem
Datum: 27 juni 2017